Categorieën

Download algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (verder te noemen Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van cacioevino.nl (verder te noemen Cacio en Vino) handelend onder de handelsnaam Cacio e Vino, gevestigd aan de Boommarkt 23, te Leiden. Cacio e Vino is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Lisse met het inschrijfnummer 27340966 (BTW nummer NL 182950414B01).

1.2 Door het plaatsen van een bestelling en/of door het accepteren van een aanbieding geeft de klant te kennen dat hij/zij  de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Cacio e Vino behoud zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Cacio e Vino worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van de Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2 Overeenkomst

2.1
Een overeenkomst tussen Cacio e Vino en de klant komt tot stand nadat Cacio e Vino een bestelling of opdracht heeft geaccepteerd.

2.2  Cacio e Vino behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel nadere voorwaarden aan de uitvoering daarvan te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, stelt Cacio e Vino binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling de klant hiervan schriftelijk in kennis (middels aangetekende brief of e-mail).

3 Prijzen

3.1
Alle genoemde prijzen op de website zijn in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief handeling- en verzendkosten.

3.2 Cacio e Vino behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van tussentijdse prijsverhoging van de fabrikant en/of wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4 Levering

4.1
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2 De op de website genoemde levertijden zijn indicatief. Aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4.3 Levering zal voor bestellingen binnen Nederland plaatsvinden binnen 1 tot 5 werkdagen, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien laatstgenoemde levertijd niet haalbaar is, zal de klant een e-mail ontvangen van Cacio e Vino, waarin de juiste levertijd wordt vermeld.

4.4 Levering voor bestellingen buiten Nederland zal binnen een met de klant nader te overeenkomen termijn plaatsvinden.

4.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, is hij/zij verplicht om bij aflevering van het artikel te onderzoeken of het geleverde  aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is, dient de klant zo spoedig mogelijk en in ieder geval op de dag dat het bestelde artikel is afgeleverd Cacio e Vino daarvan schriftelijk in kennis te stellen per e-mail en kan de klant gebruikmaken van de bevoegdheid de  overeenkomst met Cacio e Vino binnen 5 werkdagen, dan wel binnen 1 werkdagen als het artikel verswaren betreft, schriftelijk te ontbinden middels aangetekende brief of e-mail.

4.6 Indien gebruik wordt gemaakt van de in artikel 4.5 genoemde bevoegdheid, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking binnen 5 werkdagen, dan wel binnen maximaal 1 werkdag indien het artikel verswaren betreft, na de melding van de ontbinding van de overeenkomst terug te sturen naar een door Cacio e Vino vastgesteld adres.

4.7 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Cacio e Vino ingevolge artikel 4.5 heeft ontbonden, zal Cacio e Vino deze betalingen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen nadat Cacio e Vino het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant terugstorten. De verzendkosten die Cacio e Vino heeft gemaakt om het artikel aan de klant te zenden zullen in rekening worden gebracht en met de reeds door de klant gedane betalingen worden verrekend.

4.8 Cacio e Vino behoudt zich het recht voor om het geretourneerde artikel te weigeren of om het reeds betaalde bedrag door de klant te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of beschadigd. De kosten van het geopende, gebruikte of beschadigde artikel zullen in rekening worden gebracht en met de reeds door de klant gedane betalingen worden verrekend. Cacio e Vino zal de klant binnen 5 werkdagen schriftelijk (middels aangetekende brief of e-mail) in kennis stellen van de hierboven bedoelde weigering, creditering en/of verrekening.

4.9 Indien de klant niet of niet tijdig conform artikel 4.5 en 4.6 handelt, zal de overeenkomst worden gehandhaafd.

5 Privacy

Cacio e Vino verwerkt de gegevens van de klant in haar klantenbestand met inachtneming van de bepalingen van de Wet Persoonsregistraties. De gegevens van de klant worden in geen geval aan derden verstrekt.

6 Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en specificaties (onder andere de gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren) op de website van Cacio e Vino gelden slechts bij benadering en zijn indicatief. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

7 Communicatie

Cacio e Vino is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen te gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Cacio e Vino, dan wel tussen Cacio e Vino en derden, voor zover deze laatste betrekking heeft op de relatie tussen de klant en Cacio e Vino.

8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1
De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Cacio e Vino geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Cacio e Vino garandeert dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid in het geval dit wordt betwist.

9 Diversen

9.1 Indien de klant aan Cacio e Vino schriftelijk opgave doet van een adres, is Cacio e Vino gerechtigd alle bestellingen te verzenden naar het desbetreffende adres totdat de klant Cacio e Vino in kennis stelt van een nieuw adres.

9.2 Cacio e Vino is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

10 Overmacht

10.1
Cacio e Vino is niet aansprakelijk indien niet-nakoming van haar verplichtingen, zoals opgenomen in de overeenkomst, het gevolg is van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Cacio e Vino behoort te komen. In ieder geval wordt als overmacht aangemerkt: vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, verminderde vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Cacio e Vino, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen.

10.3 Cacio e Vino behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Cacio e Vino gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11 Klachten

11.1
De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Cacio e Vino middels aangetekende brief.

11.2 Cacio e Vino zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en de klant schriftelijk (middels aangetekende brief of e-mail) hierover berichten.

12 Toepasselijk recht en geschillenregeling

12.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Cacio e Vino is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Nieuwsbrief
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.